Kimyasallar

Kimyasallar

Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen, işlem sırasında ortaya çıkan tüm safsızlıkları içeren her türlü element, bileşik veya karışımlara kimyasallar denir.

Tehlikeli Kimyasal Madde

Patlayıcı, oksitleyici, alevlenir, kolay alevlenir, çok kolay alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddelere veya Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerin genel tanımıdır.

Tozlar

Tane büyüklükleri 0,5-150 mikron ve daha küçük olan, kimyasal ve fiziksel özellikleri kendisini oluşturan maddenin yapısına benzeyen ve havada asılı duran maddelerdir.

 • 10 mikron < solunmaz
 • 0.5 mikron> solunumla dışarı verilir
 • 0.5-10 mikron bir kısmı tutulur
 • 0.5-5 mikron alveollere ulaşır

Mesleki Maruziyet Sınır Değeri Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

MAK Değeri – Müsade Edilen Azami Konsantrasyon (Maximum Allowable Concentration): Çalışma süresi boyunca hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzey. Diğer bir tanımda ise “Çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde 8 saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarlarına MAK değer denir ” şeklinde tanımlanmıştır.

TWA (Zaman Ağırlıklı Ortalama) : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. Diğer bir tanımda ise “8 saatlik çalışma süresinde çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırına TWA denir ” şeklinde tanımlanmıştır.

*  Bu değerler ppm (ml/m³) veya mg/m³ olarak verilir.

Genel Tehlike İşareti 

 

Kimyasal Risk, kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır. Bu riskleri ortadan kaldırmanın öncelikli yolu tehlikeyi ortadan kaldırmak, diğer bir değişle tehlikeli kimyasalı kullanmamak, tehlikesizle veya daha az tehlikeli olanla değiştirmektir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1990 yılında kabul edilen “Kimyasalların Kullanımında Güvenlik Hakkında 170 no‟lu Sözleşme” ve “177 no‟lu Tavsiye Kararı” ile kimyasalların üretimi, kullanımı, depolanması, taşınması, kimyasal atıkların yok edilmesi ve işlenmesi, içerisinde kimyasal bulunan kapların bakım ve onarımında alınacak önlemler belirlenmiştir.

170 no’lu Sözleşme ile Kimyasalların sınıflandırılmasında, kimyasalların özelliklerinin ve sebep olabilecekleri fiziksel ve sağlık zararlarının esas alınması ve taşıma sırasında da Birleşmiş Milletler Teşkilatının Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili Tavsiye Kararına (UNRTDG) uyulması öngörülmektedir.

Kimyasal Risklerden Korunma

Sağlık, güvenlik ve çevre için risk taşıyan kimyasallar tehlikeli kimyasal olarak kabul edilmekte ve bu kimyasallar için kriterleri uluslararası düzenlemelerle belirlenmiş etiketleme ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

MSDS föyünde bulunan bilgiler

 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı ,
 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi,
 3. Tehlikelerin Tanıtımı,
 4. İlk Yardım Tedbirleri,
 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri,
 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
 7. Kullanma ve Depolama,
 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma,
 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 10. Kararlılık ve Tepkime ,
 11. Toksikolojik Bilgi,
 12. Ekolojik Bilgi,
 13. Bertaraf Bilgileri,
 14. Taşımacılık Bilgisi,
 15. Mevzuat Bilgisi,
 16. Diğer Bilgiler,

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış 16 standard başlık altında toplanan bilgiler verilir.

şimdilik kısa bir mola

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir