Anasayfa / İSG Eğitim Notları / Who ve ILO Kavramları

Who ve ILO Kavramları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Dünya Sağlık Örgütü 1946 yılında kuruldu.

Dünya Sağlık Örgütünün, salgın hastalıklara karşı verdiği mücadelede başarılı sonuçlar alındı. Özellikle çiçek ve sıtmaya karşı yapılan aşı kampanyaları ile büyük ölçüde istenilen amaca ulaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün etkinliği, uluslar arası kuruluşlar arasındaki (UNICEF, UNESCO, ILO vb.) dayanışma temeline dayanmaktadır.

Türkiye, 1947 yılında Dünya Sağlık Örgütüne katıldı.

Görevleri

Örgütün amaçları vardır ve bu amaçları yerine getirmek için uygulanan görevler bunlardır,

 • Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.
 • BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
 • Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
 • Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.
 • BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.
 • Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
 • Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak.
 • Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.
 • Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini arttırmak.
 • Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
 • Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
 • Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
 • Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
 • Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
 • Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
 • Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
 • Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.
 • Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.

 

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO)

ILO’nun başlıca etkinliği, uluslar arası iş sözleşmeleri hazırlamaktır. Bir sözleşme kabul edildikten sonra, her devlet onu onaylanmak üzere kendi iç makamlarına sunmak, zorundadır. ILO, sözleşmeyi imzalayan devletlerin yükümlülüklerini denetler.

Meslek örgütleri, onayladığı bir sözleşmenin yol açtığı yükümlülükleri yerine getirmeyen her üye devleti, yönetim kuruluna şikâyet edebilir. Bu şikâyet bir araştırma komisyonu tarafından incelenir. Komisyonun hazırladığı raporu, bir devlet kabul veya reddedebilir.

Türkiye, Uluslar Arası Çalışma Örgütüne üyedir.

ILO uluslararası çalışma standartlarını sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade etmektedir. Bu sözleşme ve tavsiyeler temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, zoraki emeğin ortadan kaldırılması, fırsat eşitliği, ve çalışma hayatı ile ilişkili diğer konularda asgari standartlar koymaktadır. Aynı zamanda başta mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon, çalışma politikası, emek yönetimi, çalışma hukuku ve endüstriyel ilişkiler, çalışma koşulları, işletme gelişimi, kooperatifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda teknik yardım sunmaktadır. Bağımsız işveren ve işçi örgütlerinin gelişimini teşvik etmekte ve bu örgütlere eğitim ve danışma hizmetleri vermektedir. Birleşmiş Milletler içinde ILO eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve de hükümetin yönetim organları ile birlikte üçlü bir yapı oluşturmaktadır.

Kısaca Who ve ILO gibi yapılanmalar tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak ve bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma koşulları yönünden sağlıklarının bozulmasını önlemek; bununla beraber çalışma esnasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek özetle  “İşin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlanabilir.

Yüksel ESEN

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve C Sınıfı İSG Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir